Po ukończeniu 18. roku życia dziecko osoby opłacającej składkę do NFZ może być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu dalszego kształcenia się. W takiej sytuacji status członka rodziny dziecko zachowuje przez cały okres nauki, ale nie dłużej niż do 26. roku życia.
Wraz z osiągnięciem tego wieku osoba dalej ucząca się podlega wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Następnie powinna ona zostać zgłoszona do ubezpieczenia np. przez uczelnię jako student (uczestnik studiów doktoranckich) niepodlegający obowiązkowi ubezpieczeniowemu z innego tytułu. Należy podkreślić, że osoby te są zgłaszane przez uczelnie do ubezpieczenia tylko wtedy, gdy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, czyli np. jako pracownik czy zleceniobiorca. W takim bowiem przypadku pierwszeństwo mają wspomniane tytuły.
Spośród osób kształcących się po ukończeniu 26. roku życia status członka rodziny zachowują jedynie te dzieci osób ubezpieczonych, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane z nimi na równi. Nie daje natomiast takich uprawnień posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.
W tym miejscu należy podkreślić, że dziecko mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne orzeczenie traktowane z nim na równi) zachowuje po ukończeniu 18. roku życia status członka rodziny – nawet wówczas, gdy się nie kształci.
Wspomniane dziecko może być bowiem zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny niezależnie od osiągniętego wieku i od tego, czy się kształci.
A zatem status członka rodziny ma np. 35-letnia córka zgłoszona przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Oczywiście wspomniana osoba nie uzyska statusu członka rodziny w sytuacji, gdy będzie np. pracownikiem czy osobą pobierającą rentę z tytułu niezdolności do pracy.
W takim bowiem przypadku osoba ta podlegałaby obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu odpowiednio jako pracownik i rencista, a w konsekwencji nie mogłaby być zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny.
Podstawa prawna
Art. 5 pkt 3 lit. a) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).