Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rządowego rozporządzenia w sprawie programu „Wyprawka szkolna”. Przewiduje on, że z dofinansowania do zakupu podręczników będą mogli skorzystać rodzice tych dzieci, które rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, II klasy gimnazjum i szkołach artystycznych. Programem będą też objęci wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochody rodziców.

Maksymalna wysokość dofinansowania jest w tym roku wyższa niż w roku poprzednim. Na przykład dla klas I – III szkoły podstawowej wyniesie 180 zł (170 zł w 2010 r.), dla III klasy gimnazjum 325 zł, a dla niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 390 zł (wcześniej 370 zł). Z pomocy będą mogli skorzystać ci rodzice, którzy osiągają dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, czyli 351 zł w przeliczeniu na członka rodziny.

Podobnie jak w roku ubiegłym dofinansowanie może być przyznane rodzinom o wyższych dochodach, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Ta grupa nie może jednak stanowić więcej niż 10 proc. ogółu liczby dzieci uprawnionych do udziału w programie na terenie gminy.

– Nie skorzystaliśmy całkowicie z tej możliwości, bo nie było takiego zapotrzebowania – mówi Ewa Ners, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta w Działdowie.

Wniosek o dofinansowanie rodzic musi złożyć w szkole, do której będzie uczęszczać dziecko, w terminie wskazanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Najczęściej ma to miejsce w czerwcu i okresie wakacji.

– W ubiegłym roku ze względu na prośby rodziców przedłużyliśmy ten termin do połowy września – mówi Andrzej Cherek, naczelnik wydziału edukacji UM w Grudziądzu.

Zgodnie z zasadami programu rodzic musi najpierw kupić podręczniki i na podstawie dowodu zakupu, np. rachunku, otrzyma zwrot kosztów.

Ponadto rodzice, którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego, mogą otrzymać dodatki związane z nauką dziecka. Należy do nich jednorazowy dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 100 zł oraz dodatek na pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Wynosi on 50 zł, gdy dziecko dojeżdża do szkoły, lub 90 zł, gdy mieszka np. w internacie.

94 mln zł przeznaczy rząd na zakup podręczników dla uczniów