TEZA: 14-dniowy termin do zgłoszenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny umotywowanych zastrzeżeń co do kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest terminem do doręczenia zastrzeżeń organowi prowadzącemu szkołę.
STAN FAKTYCZNY
Wójt powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół, który został zarządzony na dzień 3 grudnia 2007 r. Następnie powiadomił mazowieckiego kuratora oświaty o wynikach przeprowadzonego konkursu. Kurator w wymaganym 14-dniowym terminie nie zgłosił zastrzeżeń do kandydata. Do urzędu gminy 28 grudnia 2008 r. wpłynęło pismo mazowieckiego kuratora oświaty informujące, że 13 grudnia 2007 r. wniesione zostało pisemne zastrzeżenie. W załączeniu przedstawił on dowód wysłania pisma pocztą oraz faksem. W związku z powyższym wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze i stwierdził, że organ nadzoru pedagogicznego zgłosił zastrzeżenia w ustawowym terminie. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego i następnie do NSA.