Prawo do zasiłku na dziecko przysługuje rodzinom, które osiągają dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego. Wynosi ono 504 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawny członek rodziny. Do dochodu zalicza się dochody osiągane przez członków rodziny, którzy są wymienieni w art. 3 pkt 16 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r, nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

– Musimy policzyć dochody obydwojga rodziców, nawet jeżeli została ustalona rozdzielność majątkowa między nimi lub mimo braku rozwodu nie wychowują wspólnie dziecka – mówi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Białymstoku.

Z taką interpretacją przepisów nie zgodził się jeden z rodziców, który odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Wnioskował on w gminie o przyznanie zasiłku na dziecko, które ma z poprzedniego małżeństwa. Gmina zaliczyła do dochodu rodziny dochody osiągane przez obecną żonę, co spowodowało przekroczenie kryterium dochodowego i wydanie decyzji odmownej. Zainteresowany nie zgodził się z taką decyzją i wskazał, że ma z obecną żoną ustaloną rozdzielność majątkową, więc jej dochody nie powinny być uwzględnione przez gminę. Dodał też, że nie prowadzi z nią wspólnego gospodarstwa domowego.

WSA w wyroku z 13 sierpnia 2010 roku oddalił skargę rodzica i przyznał rację gminie. W orzeczeniu stwierdził, że bez znaczenia dla ustalenia dochodu rodziny skarżącego w tej sprawie jest pozostawanie małżonków w rozdzielności majątkowej, bo ustrój majątkowy małżeński pozostaje bez wpływu na dochód rodziny ustalany przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego. Dodał, że ustawa o świadczeniach rodzinnych, określając pojęcie rodziny, uwzględnia stan prawny, nie zaś faktyczny lub przesłankę wspólnego gospodarowania. Nie mają więc znaczenia argumenty podnoszone przez rodzica, które dotyczą wzajemnych relacji między małżonkami.

SYGN. AKT. I SA/Wa 752/10