Nie

Jeśli wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek w drodze z pracy i będzie pan wskutek tego wypadku niezdolny do pracy, będzie panu przysługiwał zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Należy odróżnić wypadek w drodze do pracy lub z pracy od wypadku przy pracy. Za te nieszczęśliwe zdarzenia przysługują świadczenia na innej podstawie prawnej. Z tytułu wypadku przy pracy przysługuje m.in. jednorazowe odszkodowanie ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Natomiast w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy (kwalifikacja tego nieszczęśliwego zdarzenia następuje na podstawie przesłanek określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS) przysługują świadczenia określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Wymienione ustawy nie wymieniają odszkodowania.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).