Nie

Pani syn nie otrzyma renty rodzinnej z tego powodu, iż zaprzestał nauki w szkole. Dzieciom, które przekroczyły 16 lat, renta rodzinna przysługuje do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

Wciąż aktualne są przepisy, w myśl których prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnie wiek 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy po śmierci męża, jednak nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 68 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).