Nie

Z uwagi na to, że pani mąż nie był rencistą, emerytem, nie otrzymywał zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego, aby uzyskać prawo do renty rodzinnej, ZUS musi stwierdzić, że spełniał w chwili śmierci warunki do uzyskania emerytury lub renty.

Z informacji wynikających z listu wynika, że należy przeanalizować, czy pani mąż spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy, a zatem konieczne jest udowodnienie jeszcze dwóch warunków - że mąż osiągnął w określonym wymiarze okresy składkowe i nieskładkowe oraz że śmierć nastąpiła w ściśle określonym w przepisach okresie.

W analizowanej sytuacji ZUS stwierdzi, że pani mąż spełniał warunki do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż miał co najmniej pięć lat okresów składkowych i nieskładkowch w ostatnim dziesięcioleciu oraz jego śmierć nastąpiła w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia. Z uwagi, że w chwili śmierci męża osiągnęła pani 50 lat, ZUS przyzna pani rentę rodzinną po złożeniu wniosku.

MONIKA BUGAJ-WOJCIECHOWSKA

specjalista od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 65, 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).