Świadczenie z tytułu opieki nie będzie poprzedzone wywiadem.
Osoby, które są ustanowione opiekunem prawnym np. osoby niepełnosprawnej lub małoletniej, mogą się ubiegać w sądzie rodzinnym o przyznanie im wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W pierwszej kolejności jest ono pokrywane z dochodu lub majątku osoby znajdującej się pod opieką. Jednak w sytuacji gdy nie jest to możliwe, to ośrodek pomocy społecznej (OPS) wypłaca opiekunowi świadczenie za sprawowanie opieki z pieniędzy budżetowych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Wynosi ono nie więcej niż 10 proc. miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS za okres poprzedzający jego przyznanie.
Znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej wprowadzają zmiany dotyczące przyznawania tego świadczenia, bo zwalniają OPS z konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego u opiekuna.
Obecnie mimo że o przyznaniu świadczenia decyduje sąd, a jego przyznanie nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, ale od nakładu opieki, to OPS musi wydać decyzję w tej sprawie. Jej wydanie jest natomiast poprzedzane przeprowadzaniem przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego u opiekuna, który ma badać jego sytuację dochodową, majątkową i rodzinną.
Po tej zmianie OPS nie będzie przeprowadzał wywiadu, a jedynie wypłacał opiekunowi świadczenie przez okres wskazany przez sąd.
not. MT
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 12 ustawy z 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.