Z reguły umowy na czas określony trwają do końca umówionego okresu, ale w niektórych przypadkach przepisy umożliwiają ich wcześniejsze wypowiedzenie. Czasami uzależnione jest ono od woli stron.
Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym znaczne koszty zawiązane z zatrudnianiem, powodują, że pracodawcy starają się tak formułować umowy o pracę, aby zwiększyć szanse na dobór właściwych, najbardziej potrzebnych pracowników. Pracodawcom często zależy na możliwości szybkiego rozwiązania umowy z pracownikiem, który nie spełnił ich oczekiwań.
Umowa terminowa rozwiązuje się bez potrzeby jej wypowiadania z upływem czasu, na jaki została zawarta. W szczególnych wypadkach może być także wypowiedziana i nie zachodzi wówczas konieczność uzasadnienia przyczyn jej rozwiązania.