Tak

Płatnik przekazuje ubezpieczonemu informacje zawarte w imiennych raportach w celu ich weryfikacji.

Każdy płatnik składek powinien przekazywać ubezpieczonym na piśmie informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych, w szczególności o wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Informacja ta może mieć postać raportu ZUS RMUA lub może być przekazana ubezpieczonemu w innej formie pisemnej.

Raport ZUS RMUA zawiera dane wykazane w złożonym za ubezpieczonego raporcie ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach), w którym rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Sprostowanie raportu ZUS RMUA wiąże się ze skorygowaniem raportu ZUS RCA.

Ubezpieczony, który uważa, że informacje zawarte w raporcie nie są zgodne ze stanem faktycznym, zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek, w terminie trzech miesięcy od otrzymania raportu ZUS RMUA, wniosek o ich sprostowanie. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, o których został zawiadomiony, otrzymując raport ZUS RMUA lub inną pisemną informację, to uznaje się je za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem zakwestionuje ZUS, wydając decyzję.

O fakcie złożenia płatnikowi składek wniosku o sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić ZUS. Sprostowanie przez płatnika raportu ZUS RCA, zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego, pociąga za sobą obowiązek wydania zainteresowanemu nowego raportu ZUS RMUA lub innej pisemnej informacji obejmującej dane zawarte w skorygowanym raporcie ZUS RCA.

Jeżeli płatnik składek nie uwzględni reklamacji ubezpieczonego w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu, ZUS przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje decyzję. Stwierdzone decyzją ZUS nieprawidłowości w raporcie ZUS RCA płatnik - po jej uprawomocnieniu się - ma obowiązek skorygować, a co za tym idzie, wydać ubezpieczonemu raport ZUS RMUA lub inną pisemną informację obejmującą dane wykazane w skorygowanym raporcie ZUS RCA.

MICHAŁ JAROSIK

ekspert od ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 41 ust. 8, ust. 11-12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).