Funkcjonariusz, którego przełożony skierował na badania profilaktyczne, musi znać dokładny termin ich wykonania.
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną komendanta wojewódzkiego policji w sprawie kary dyscyplinarnej wymierzonej funkcjonariuszowi policji. Sąd uznał, że skierowanie na badania profilaktyczne, jako polecenie służbowe, powinno jednoznacznie określać termin ich wykonania.
W rozpatrywanej sprawie na skierowaniu znajduje się data jego rejestracji, sporządzona za pomocą datownika (26 sierpnia 2009 r.) i wskazanie, iż badania należy wykonać w ciągu 30 dni od daty rejestracji. W prawym górnym rogu dokonano jednak odręcznej adnotacji – do 30 września 2009 r. Jednocześnie poinformowano policjanta, że badania powinny być wykonane w terminie 30 dni od dnia rejestracji. Zatem ostatni dzień na ich przeprowadzenie przypadał na 25 sierpnia 2009 r. Zdaniem NSA podanie różnych dat na skierowaniu mogło spowodować uzasadnione wątpliwości funkcjonariusza.
Spór w sprawie dotyczył podstaw wymierzenia przez komendanta miejskiego policji kary dyscyplinarnej za niewykonanie polecenia służbowego przez funkcjonariusza policji. Uznał on, iż niewykonanie przez policjanta badań lekarskich we wskazanym terminie stanowi naruszenie przez niego podstawowych obowiązków, skutkujące czasową dezorganizacją służby. Od tej decyzji funkcjonariusz wniósł odwołanie. Komendant wojewódzki policji utrzymał je w mocy. Następnie policjant wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten uchylił decyzje I i II instancji. Wskazał, że polecenie służbowe musi być bezwarunkowe i jednoznaczne. W związku z tym poważne wątpliwości budzi wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych z niejednoznacznego przekazu skierowanego przez przełożonego do funkcjonariusza. Orzeczenie to zostało zaskarżone przez komendanta wojewódzkiego policji. NSA uznał je za niezasadne i oddalił skargę kasacyjną. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT I OSK 1556/10