Trudno wyobrazić sobie wykonywanie pracy bez używania komputerów. Korzystanie z komputera w pracy wiąże się jednak z określonymi obowiązkami, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Może też powodować wiele problemów dotyczących choćby udostępnienia hasła dostępu, korzystania z oprogramowania czy przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Są różne zasady oddawania przedmiotów do użytkowania przez pracowników. Można powierzyć mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się (wówczas pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie).
Pracownik odpowiada za powierzone mu (z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się) następujące mienie:
1) pieniądze, papiery wartościowe – dokumenty uprawniające do otrzymania określonej sumy pieniężnej, np. czeki, obligacje, weksle, akcje, polisy, bony, lub kosztowności, np. kamienie i metale szlachetne, cenne wyroby i przedmioty, rzadkie surowce, półfabrykaty itp. (art. 124 par. 1 k.p.),
Reklama
2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, np. samochód, komputer, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (art. 124 par. 1 k.p.),
3) inne mienie – głównie towary w handlu, usługach i magazynach (art. 124 par. 2 k.p.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracodawca nabywa prawa autorskie do programu pracownika
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy warunkiem odpowiedzialności jest prawidłowe powierzenie mienia
- Od czego zależy odpowiedzialność pracownika za oddany do jego dyspozycji komputer
- W jakich granicach pracodawca ma prawo kontrolowania e-maili pracowników
- Czy pracodawca ma prawo dokonywać okresowej kontroli sprzętu komputerowego i oprogramowania