Utworzenie i obsadzenie stanowiska sekretarza jest w każdym samorządzie obligatoryjne. Zatem zarówno niestworzenie takiego stanowiska w strukturze urzędu, jak i niepodejmowanie ciągłych działań w kierunku jego obsadzenia musi zostać uznane za naruszenie przepisu, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Te konsekwencje reguluje np. przepis art. 231 kodeksu karnego, zabraniający funkcjonariuszowi publicznemu nie tylko przekraczania kompetencji, lecz także niewypełniania obowiązków. Ponadto przepisy o nadzorze wojewody nad samorządem stanowią, że w razie powtarzających się naruszeń przez organ wykonawczy przepisów, mimo wezwania do zaprzestania tych naruszeń, wojewoda może doprowadzić od odwołania tego organu. Stanowisko sekretarza może zajmować osoba o najwyższych wymaganiach kwalifikacyjnych i etycznych (4-letni kwalifikowany staż w administracji, wyższe studia, nienaganna opinia, apolityczność). W sytuacji zatem gdy liczebność administracji (również samorządowej) nieustannie rośnie, trudno wytłumaczyć, dlaczego nie zatrudnia się osoby, której przydatność zawodowa jest najwyższa z możliwych. Brak kandydatów nie zawsze tłumaczy takie działanie. Urząd ma obowiązek nieustannie podejmować działania dla obsadzenia tego stanowiska.
not. AR