Osoba, która chce prowadzić żłobek, musi go wpisać do gminnego rejestru. Będzie podlegać nadzorowi gminy, czy gwarantuje właściwą opiekę i bezpieczne warunki przebywania umieszczonych tam dzieci.
Wchodząca w życie 4 kwietnia tzw. ustawa żłobkowa pozbawia żłobki statusu zakładów opieki zdrowotnej. Nie będą więc już musiały przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących warunków pobytu dzieci oraz zatrudnienia odpowiedniej kadry, które obowiązują szpitale. Po wprowadzaniu tych zmian łatwiej będzie je zakładać. Nie oznacza to jednak, że żłobki będą całkowicie zwolnione ze spełniania standardów, bo są one określone w ustawie oraz rozporządzeniach.
Prawo do jego zakładania będą miały nie tylko gminy, ale też osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli zdecydują się na założenie własnej firmy, mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie np. ze środków Funduszu Pracy.

Wpis do rejestru

Osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą polegającą na zapewnianiu opieki nad dziećmi, musi pamiętać, że będzie to działalność regulowana w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej. To oznacza, że jej prowadzenie musi być zgodne z przepisami tzw. ustawy żłobkowej.
Stanowią one, że każdy żłobek ma być wpisany do rejestru prowadzonego przez gminę właściwą ze względu na jego miejsce prowadzenia. Aby uzyskać taki wpis, potrzebny jest pisemny wniosek oraz dokumenty, które trzeba do niego dołączyć. Należą do nich oświadczenia:
● o numerze identyfikacyjnym REGON oraz identyfikacji podatkowej NIP,
● o spełnianiu warunków lokalowych,
● o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
Ponadto podmiot prowadzący żłobek musi przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość, np. dokument tożsamości oraz tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
Wpis do rejestru żłobków będzie podlegał opłacie. Jej wysokość określi rada gminy w uchwale, ale ustawa zastrzega, że nie może być wyższa niż 50 proc. minimalnej płacy.
Przed wpisaniem do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdzi też, czy żłobek zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki. W związku z tym przepisy określają sytuacje, gdy gmina odmówi wpisania do rejestru.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak dostać pieniądze na założenie żłobka
- Jaka jest liczba opiekunów, których musi zatrudniać żłobek
- Czy gmina może odmówić wpisania żłobka do rejestru