Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów adaptacji zakładu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jeśli inspekcja pracy potwierdzi, że spełnia on wymogi bhp.
Firma, która zdecyduje się zatrudnić niepełnosprawnego, będzie mogła łatwiej uzyskać środki na przystosowanie pomieszczeń pracy do jej potrzeb zdrowotnych.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, który został przesłany do konsultacji.
Wejdzie ono w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.
Pracodawca, który przyjmie do pracy bezrobotnego niepełnosprawnego, może obecnie otrzymać zwrot kosztów dostosowania zakładu oraz nabycia lub adaptacji urządzeń ułatwiających takiej osobie wykonywanie pracy.
Dzięki zmianie rozporządzenia pomoc taka będzie wypłacana nie tylko w sytuacji, gdy Państwowa Inspekcja Pracy wyda firmie opinię o przystosowaniu miejsca pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, ale także wówczas gdy potwierdzi jedynie spełnienie przez nie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ponadto wszystkie już złożone, ale jeszcze nierozpatrzone podania o pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staną się z mocy prawa wnioskami o wydanie opinii odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub o spełnieniu wymogów bhp.
Zgodnie z przepisami o pomoc w adaptacji firmy może się ubiegać firma, która zatrudni osobę niepełnosprawną przez co najmniej 36 miesięcy.