Firma, która nadpłaciła składki ubezpieczeniowe, nie będzie musiała złożyć do ZUS wniosku o ich zwrot w ciągu siedmiu dni od otrzymania z zakładu zawiadomienia o nadpłacie.

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych wobec przedsiębiorców oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Taka zmiana oznacza, że firma szybciej dostanie zwrot nadpłaconych składek.

Obecnie przedsiębiorca musi spełnić więcej formalności, żeby otrzymać zwrot nadpłaty. Najpierw zakład wysyła zawiadomienie do płatnika (między innymi firmę) o kwocie nienależnie opłaconych przez niego składek, które mogą być zwrócone.

Ten następnie czeka, aż dostanie pismo w tej sprawie z ZUS. Wtedy ma siedem dni na złożenie wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek.

ZUS ma 30 dni na zwrot nadpłaty, licząc od dnia wpływu wniosku. Jeżeli tego nie zrobi, składki podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych (12,5 proc. rocznie), licząc od dnia złożenia wniosku.

Utrzymana zostanie zasada, że nienależnie opłacone składki ZUS może zaliczyć na poczet zaległych lub bieżących należności firmy, a w razie ich braku – na poczet przyszłych.