STAN FAKTYCZNY

Rada Miejska w Łapach podjęła uchwałę nr III/6/10 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym gmina. W par. 2 ust. 2 uchwały rada określiła, iż opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkolną ustalona ponad wymiar zajęć nie podlega obniżeniu i zwrotowi z tytułu czasowej nieobecności dziecka w przedszkolu, za wyjątkiem gdy dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez cały miesiąc. Natomiast w par. 2 ust. 3 radni przyjęli, że nawet jeden dzień obecności dziecka w przedszkolu w miesiącu rodzi obowiązek wniesienia opłaty.

UZASADNIENIE

W ocenie organu nadzoru taka regulacja nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Brak możliwości obniżenia i zwrotu omawianych opłat w niewątpliwy sposób dyskryminuje rodziców dzieci, którzy zobowiązani są ponosić opłaty w sytuacji, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach np. z powodu choroby. Brak świadczenia ze strony gminy (przedszkola) i pobieranie opłaty od rodziców nieobecnych dzieci narusza, zdaniem organu nadzoru, zasadę ekwiwalentności świadczeń. Potwierdzeniem takiej regulacji zdaniem wojewody jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 maja 2008 r. (III SA/Wr 149/08) który orzekł, iż w zakresie kompetencyjnym wynikającym wprost z art. 14 ust. 5 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie mieści się prawo do decydowania, kiedy opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Rodzice są bowiem zobowiązani do ponoszenia opłaty za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci, a kryterium zróżnicowania, czy opłata jest pobierana, czy nie, powinien być fakt skorzystania lub nieskorzystania przez dziecko ze świadczeń.

Z tych względów w ocenie wojewody Rada Miejska w Łapach jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach. W konsekwencji niedopuszczalne jest podejmowanie przez radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 31 stycznia 2011 r. NK.II.4131.2.6.2011.AR