Obowiązujące przepisy nie zabraniają jednoczesnego pobierania renty rodzinnej oraz renty socjalnej. Renta socjalna nie przysługuje jednak, jeżeli wysokość tego drugiego świadczenia przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Jeżeli renta rodzinna nie wykracza poza dopuszczalny próg, ZUS zmniejsza kwotę renty socjalnej, tak aby łączna wysokość obu świadczeń nie przekraczała dwukrotności najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zmniejszeniu renta socjalna musi jednak wynosić co najmniej 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Od 1 marca 2011 r., w związku z podwyższeniem, w ramach waloryzacji, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (do 728,18 zł) wzrosła również maksymalna kwota renty rodzinnej, przy której możliwa jest równoległa wypłata renty socjalnej.
Obecnie, w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z prawem do renty rodzinnej, renta socjalna nie przysługuje, jeśli wysokość renty rodzinnej przekracza kwotę 1456,36 zł. Jeżeli renta rodzinna nie przekracza tego progu, ZUS zmniejsza wysokość renty socjalnej, tak aby łączna wysokość obu świadczeń nie przekraczała kwoty 1456,36 zł. Po takim zmniejszeniu renta socjalna nie może być jednak niższa niż 72,82 zł.
PRZYKŁAD
Ubezpieczona będzie pobierać całą rentę z tytułu niezdolności do pracy
Ubezpieczona ma prawo do renty rodzinnej oraz renty socjalnej. Przed waloryzacją w marcu 2011 r. kwoty tych świadczeń wynosiły odpowiednio 1373,82 zł oraz 593,28 zł. Suma obydwu świadczeń (1967,10 zł) przekraczała o 554,52 zł 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obowiązującej do 28 lutego 2011 r. (1412,58 zł). W związku z tym ZUS obniżył jej kwotę renty socjalnej do minimalnej gwarantowanej kwoty, tj. 70,63 zł. Od 1 marca 2011 r. kwoty przyznanych jej świadczeń wynoszą: renta rodzinna – 1416,41 zł, a renta socjalna – 611,67 zł. Suma obydwu świadczeń nadal znacznie przekracza 200 proc. obowiązującej od 1 marca 2011 r. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1456,36 zł). W związku z tym od 1 marca 2011 r. renta rodzinna przysługuje uprawnionej w wysokości 1416,41 zł (po waloryzacji wskaźnikiem 103,1 proc.), a renta socjalna w minimalnej gwarantowanej kwocie, tj. 72,82 zł.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6 ust. 1, art. 9 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).