Wnioski o stypendium należy składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31 marca 2011 r. Wysokość przyznanego wsparcia nie może przekraczać piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, czyli 57 tys. zł.

Zasady przydzielania stypendiów określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U. nr 179, poz. 1204).

Kandydatów do stypendiów naukowych mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub inne jednostki naukowe zatrudniające te osoby.