Ujednolicenie kryteriów oceny niepełnosprawności u dzieci do lat 16 spowoduje, że orzeczenia będą mogły otrzymać dzieci cierpiące na głuchoślepotę lub z obniżoną ostrością widzenia.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz.U. nr 17, poz. 162 z późn. zm.). Zgodnie z nim przy ustalaniu znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności będzie brane pod uwagę także pogorszenie sprawności organizmu spowodowane przez choroby narządu wzroku, w tym wady wrodzone lub nabyte. Dotyczy to tych, które powodują obniżenie ostrości wzroku w zdrowszym oku do 0,3 według skali Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pole widzenia do przestrzeni zwartej w granicach 30 stopni. Także dzieci chorujące na głuchoślepotę będą otrzymywać orzeczenia o niepełnosprawności. Zmiana ta jest uzasadniona względami medycznymi i orzeczniczymi. Jednak podobnie jak w przypadku innych chorób konieczne będzie stwierdzenie, że stan chorobowy dziecka powoduje konieczność stałej opieki lub pomocy.
W przyszłości takie dzieci będą mogły wystąpić o rentę socjalną. Zgodnie bowiem z ustawą z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) prawo do takiego świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy, których naruszenie sprawności organizmu nastąpiło przed ukończeniem 18. roku życia albo w czasie nauki lub studiów.