Ośrodki pomocy społecznej będą mogły zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy, aby jeden przypadał na 50 rodzin lub osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną lub tak jak do tej pory jednego pracownika na 2 tys. mieszkańców. Taką poprawkę do ustawy z 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przyjął Senat.

Senatorowie przyjęli też 11 innych poprawek. Najważniejsze z nich dotyczą m.in. skrócenia z trzech do dwóch miesięcy okresu dłuższego otrzymywania zasiłku okresowego lub celowego przez osoby, które realizują kontrakt socjalny. Dodatkowo osoby korzystające z tych świadczeń będą mogły skorzystać z tej możliwości raz na dwa lata.

Nowelizacja ustawy, która ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, wydłuża też do końca 2012 roku czas, w którym samorządy muszą dostosować domy pomocy i domy dziecka do obowiązujących standardów.