Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Przedłuża ono dotychczasowy termin wykonywania badań przez laboratoria należące do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek badawczo-rozwojowych działających w dziedzinie medycyny pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (31 grudnia 2007 r.) o kolejne dwa lata. Zmiana dotyczą również laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań i pomiarów szkodliwych czynników przez wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Wydłużenie tego terminu, w opinii resortu zdrowia, pozwoli większej niż dotychczas liczbie laboratoriów uzyskać akredytację, na podstawie której mogą wykonywać takie badania i pomiary. W konsekwencji będzie można zwiększyć liczbę akredytowanych laboratoriów na rynku, co z kolei wpłynie na lepszą dostępność usług w tym zakresie oraz obniży ich ceny.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl