PROBLEM CZYTELNIKA

BEATA SUPERSON-POLOWIEC

ekspert z Kancelrii Radcy Prawnego A. Polowiec

EKSPERT WYJAŚNIA

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, czy to jest emerytura przyznawana na zasadach ogólnych po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, czy też wcześniejsza, do której pracownica nabędzie prawo, np. po ukończeniu 55 lat. Nieistotne jest również, ile czasu przepracowała u danego pracodawcy. Może to być zaledwie kilka miesięcy. W każdym razie przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych warunków w tym zakresie.

Należy przy tym zaznaczyć, że do odprawy emerytalnej nie uprawnia przejście na świadczenie przedemerytalne.

NASZA REKOMENDACJA

W przypadku gdy zakończenie zatrudnienia rzeczywiście będzie miało związek z przejściem na emeryturę, czytelniczka powinna otrzymać odprawę emerytalną. Jeśli w zakładzie pracy nie obowiązują korzystniejsze rozwiązania, wysokość tego świadczenia powinna odpowiadać kwocie jej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

■ Art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Not. MONIKA BURZYŃSKA