Z najnowszej wersji projektu zmian w systemie emerytalnym wynika, że rząd podtrzymał podział składki między OFE a ZUS zaproponowany w grudniu. Innego podziału składki chce część organizacji pracodawców uczestniczących w pracach Komisji Trójstronnej.

Obecnie do OFE trafia 7,3 proc. składki emerytalnej. Rząd w opublikowanej w czwartek na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM najnowszej wersji projektu podtrzymał swoje stanowisko z grudnia 2010 r., że od 2011 r. do 2012 r. część składki przekazywanej do OFE w gotówce będzie stanowiła 2,3 proc., a na subkonto w ZUS 5 proc. W 2013 r. część przekazywana OFE miałaby wynosić 2,8 proc. a do ZUS 4,5 proc., w 2014 r. 3,1 proc. a do ZUS 2,8 proc. W 2015 i 2016 r. byłoby to 3,3 proc. do OFE i 4 proc. do ZUS. Od 2017 ten poziom ma wynosić 3,5 proc. OFE i 3,8 proc. ZUS.

Zgodnie z projektem środki zgromadzone w drugim filarze ubezpieczeń i subfunduszu ZUS będą podlegać dziedziczeniu, tak jak obecnie.

Środki na subkoncie w ZUS będą waloryzowane rocznie według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych pięciu lat - jeśli będzie wzrost gospodarczy. Według rządu taki sposób waloryzacji środków na subkoncie ZUS zapewni w długim terminie podobny poziom, jak przy inwestowaniu przez OFE w obligacje.

Emerytura z drugiego filara będzie wypłacana ze środków zgromadzonych w OFE, a w części zapisanej na subkoncie - finansowana z przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym dotacji z budżetu państwa.

Państwo nadal będzie gwarantowało emeryturę minimalną

Państwo zgodnie z projektem nadal będzie gwarantowało emeryturę minimalną - gdyby ubezpieczony zgromadził zbyt mały kapitał potrzebny do wypłaty minimalnej emerytury, różnicę pokryje budżet państwa.

Mają się zmienić limity inwestycyjne OFE - większy będzie limit inwestycji w akcje spółek giełdowych. Limity lokat: w akcje, prawa poboru, prawa do akcji i obligacje zamienne oraz akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych będą stopniowo zwiększane. Do 2020 r. planowany limit zaangażowania OFE w akcje dojdzie do 62 proc. z obecnych 40 proc. - podano w uzasadnieniu do projektu.

W kolejnych latach należy rozważyć dalsze zwiększanie limitu lokat

Projekt zakłada, że w kolejnych latach należy rozważyć dalsze zwiększanie limitu lokat, aż do ok. 90 proc. Według rządu inwestycje w akcje długoterminowo powinny dać wyższą stopę zwrotu, niż obecne zaangażowanie w obligacje.

Projekt zakłada wprowadzenie zachęt podatkowych dla dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE będą mogły prowadzić fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, banki oraz powszechne towarzystwa emerytalne na wyodrębnionym dobrowolnym funduszu emerytalnym.Możliwe ma być założenie dodatkowego indywidualnego konta emerytalnego, a wpłaty na IKZE mają być odliczane od podstawy opodatkowania PIT. Opodatkowaniu będzie podlegała wypłata z IKE po zakończeniu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osoby uprawnionej w razie śmierci oszczędzającego. Zwolnione z opodatkowania mają być natomiast przelewy środków zgromadzonych przez oszczędzającego między instytucjami prowadzącymi IKZE oraz transfery środków osoby zmarłej na IKZE osoby uprawnionej.

W 2012 r. będzie można przenieść środki już zgromadzone w IKE do IKZE

W 2012 r. będzie można przenieść środki już zgromadzone w IKE do IKZE. Taka wpłata będzie zwolniona z podatku. Kwota wpłat na IKZE wyniesie 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jeśli ktoś w ciągu roku przekaże mniej, niż 4 proc., będzie mógł wpłacić dodatkowe środki do tego maksymalnego poziomu.

Wypłata z IKZE będzie mogła nastąpić po osiągnięciu 65 lat i dokonywaniu wpłat, co najmniej w pięciu latach kalendarzowych. Po zakończeniu umowy środki zgromadzone przez oszczędzającego mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach przez minimum 10 lat. W przypadku jednorazowej wypłaty będzie ona wykazywana w zeznaniu podatkowym, a przy wypłacie w ratach, podatek będzie pobierany przez instytucję wypłacającą.

Nowelizacja dotyczy też zmiany OFE. Jeżeli ktoś przystąpi do innego funduszu, to nowy fundusz powiadomi o tym na piśmie dotychczasowy OFE. Akwizycja OFE będzie możliwa tylko wśród osób, które pierwszy raz przystępują do OFE.