Obecnie do OFE trafia 7,3 proc. składki emerytalnej. Rząd w opublikowanej w czwartek na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM najnowszej wersji projektu podtrzymał swoje stanowisko z grudnia 2010 r., że od 2011 r. do 2012 r. część składki przekazywanej do OFE w gotówce będzie stanowiła 2,3 proc., a na subkonto w ZUS 5 proc. W 2013 r. część przekazywana OFE miałaby wynosić 2,8 proc. a do ZUS 4,5 proc., w 2014 r. 3,1 proc. a do ZUS 2,8 proc. W 2015 i 2016 r. byłoby to 3,3 proc. do OFE i 4 proc. do ZUS. Od 2017 ten poziom ma wynosić 3,5 proc. OFE i 3,8 proc. ZUS.

Zgodnie z projektem środki zgromadzone w drugim filarze ubezpieczeń i subfunduszu ZUS będą podlegać dziedziczeniu, tak jak obecnie.

Środki na subkoncie w ZUS będą waloryzowane rocznie według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych pięciu lat - jeśli będzie wzrost gospodarczy. Według rządu taki sposób waloryzacji środków na subkoncie ZUS zapewni w długim terminie podobny poziom, jak przy inwestowaniu przez OFE w obligacje.

Emerytura z drugiego filara będzie wypłacana ze środków zgromadzonych w OFE, a w części zapisanej na subkoncie - finansowana z przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym dotacji z budżetu państwa.

Państwo nadal będzie gwarantowało emeryturę minimalną

Państwo zgodnie z projektem nadal będzie gwarantowało emeryturę minimalną - gdyby ubezpieczony zgromadził zbyt mały kapitał potrzebny do wypłaty minimalnej emerytury, różnicę pokryje budżet państwa.

Mają się zmienić limity inwestycyjne OFE - większy będzie limit inwestycji w akcje spółek giełdowych. Limity lokat: w akcje, prawa poboru, prawa do akcji i obligacje zamienne oraz akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych będą stopniowo zwiększane. Do 2020 r. planowany limit zaangażowania OFE w akcje dojdzie do 62 proc. z obecnych 40 proc. - podano w uzasadnieniu do projektu.

W kolejnych latach należy rozważyć dalsze zwiększanie limitu lokat

Projekt zakłada, że w kolejnych latach należy rozważyć dalsze zwiększanie limitu lokat, aż do ok. 90 proc. Według rządu inwestycje w akcje długoterminowo powinny dać wyższą stopę zwrotu, niż obecne zaangażowanie w obligacje.

Projekt zakłada wprowadzenie zachęt podatkowych dla dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE będą mogły prowadzić fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, banki oraz powszechne towarzystwa emerytalne na wyodrębnionym dobrowolnym funduszu emerytalnym.