Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy. Często jego rozkład przewiduję pracę w poniedziałek, środę i piątek po 12 godzin dziennie. Jak należy udzielić mu 14 dni urlopu? Czy to ma być kolejnych 14 dni, pracujących i niepracujących? Czy należy uwzględnić tylko te, w które zgodnie z rozkładem przypadałaby praca? Czy w 14. dniu pracownik może część dnia spędzić na urlopie, a część w pracy?
Urlopu udziela się w wymiarze godzinowym, odpowiadającym liczbie godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym dniu (art. 1542 par. 1 k.p.). Wynika z tego, że urlopu udziela się na dni, nie zaś na godziny. Przykładowo jeżeli pracownik powinien danego dnia pracować 12 godzin, to urlopu na ten dzień udziela się w wymiarze 12 godzin. Nie można udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze 3 godzin z wyjątkiem sytuacji wskazanej w art. 1542 par. 4 k.p. Zgodnie z tym przepisem można udzielić urlopu na część dobowego wymiaru czasu pracy (np. na 2 godziny pracownikowi, który w grafiku ma zaplanowane 12 godzin pracy w danym dniu), gdy pracownikowi pozostał do wykorzystania urlop w wymiarze niższym niż zaplanowany w danej dobie czas pracy. Wymiar urlopu nie może bowiem przekroczyć 20 albo 26 dni. Będą to sytuacje udzielenia ostatnich godzin z przysługującego urlopu w danym roku kalendarzowym albo w okresie krótszym, ze względu na rozwiązanie umowy o pracę. W żadnym innym przypadku pracownik nie może części dnia spędzić na urlopie, a reszty w pracy.
Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 par. 2 k.p.), 20 dni urlopu to 160 godzin, a 26 dni – 208. Jeżeli zatem pracownik przebywał na urlopie w ciągu dwóch dni, dla których dobowy miar czasu pracy wynosił 12 godzin, oznacza to wykorzystanie 2 x 12 = 24 godzin urlopu. Wymiar godzin pracy spowodował, że pomimo faktycznego wykorzystania 2 dni urlopu, z wymiaru urlopu odjęto 3 dni.