W tym roku wojewodowie przy współpracy ze starostami, z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast przeprowadzają po raz trzeci kwalifikację wojskową. Od chwili zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej zastąpiła ona pobór. Kwalifikacja ma zostać ogłoszona przez województwa 21 marca. Taką datę określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz.U. nr 40, poz. 209).

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wzywają do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w formie wezwań. Muszą je doręczyć odpowiednim osobom co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji. Nieotrzymanie takiego wezwania nie zwalnia jednak osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W tym roku kwalifikacja ma trwać od 4 kwietnia do 30 czerwca. Ma na celu zweryfikowanie predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego młodych osób potrzeb czynnej służby wojskowej. W jej trakcie wójt, burmistrz lub prezydent prowadzi tzw. listę stawiennictwa oraz wypłaca rekompensatę za ewentualną utratę zarobków. Zwraca też koszty przejazdu związane z kwalifikacją. Dotację celową z budżetu na te świadczenia przekazuje gminom starosta. W tym roku ma ona wynieść 18 mln zł.

Z kolei starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji zapewnia lokal – nie tylko dla przedstawicieli wójta lub burmistrza, ale także wojskowego komendanta uzupełnień i powiatowej komisji lekarskiej. Powinien też zapewnić odpowiednie wyposażenie do przeprowadzenia kwalifikacji.

– Informacje o osobie, która stawiła się do kwalifikacji, są bezpośrednio wprowadzane do komputera – mówi Halina Sobańska z wydziału administracji i zarządzania kryzysowego starostwa powiatu płockiego.

Tłumaczy, że laptopy stara się zapewniać wojskowa komenda uzupełnień, a gdy jest ich za mało, dostarcza je starostwo. W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

W tym roku do kwalifikacji powinni stawić się mężczyźni urodzeni w 1992 r. i urodzeni w latach 1987 – 1991, którzy nie mają określonej zdolności do służby wojskowej. Są też do niej wzywane m.in. osoby, które podczas kwalifikacji zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kat. B), i te, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do służby wojskowej.

artur.radwan@infkor.pl