Od dziś pracodawców obowiązują nowe zasady sprawdzania np. poziomu promieniowania optycznego oraz pyłów i innych substancji chemicznych.

W życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166).

Nowe przepisy określają m.in. tryb, metody i częstotliwość wykonywania wspomnianych pomiarów.

Na przykład w przypadku narażenia pracownika na kontakt z czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (np. benzenem, smołą węglową, barwnikami azowymi) badania takich elementów wykonuje się co najmniej raz na sześć miesięcy, jeżeli podczas ostatnich pomiarów stwierdzono stężenie tego czynnika na poziomie od 0,1 do 0,5 wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia).

Jeśli jednak stężenie było wyższe niż 0,5 wartości NDS, badania takie trzeba przeprowadzać co najmniej raz na trzy miesiące.

Z kolei badania np. promieniowania laserowego należy wykonywać co najmniej raz na rok lub dwa lata, w zależności od wyników ostatnich pomiarów.

Przepisy wskazują też częstotliwość badania np. mikroklimatu gorącego (np. przy pracy w hucie) lub zimnego (np. w razie zatrudnienia w chłodni), hałasu, drgań mechanicznych oraz pola elektromagnetycznego.

Wchodzące dziś w życie rozporządzenie nakłada też na pracodawców obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami metod rozpoznania i typowania czynników szkodliwych, jakie mogą występować w danej firmie.