Podwładny, który zawarł ugodę z pracodawcą, zwykle nie może się od niej uchylić.
Z punktu widzenia możliwości uchylenia się od skutków prawnych zawartej ugody można wyróżnić jej dwa rodzaje. Pierwsze stanowią rodzaj umowy, drugie są zawierane w toku postępowania sądowego. Te ostatnie dzielą się na zawarte w trakcie rozprawy z udziałem sądu pracy oraz na zawarte w trakcie postępowania, ale poza rozprawą.
Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli jest możliwe, gdy oświadczenie było dotknięte jedną z wad zdefiniowanych przez kodeks cywilny, a więc zostało złożone: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, dla pozoru, pod wpływem błędu, pod wpływem podstępu czy bezprawnej groźby. Pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie na piśmie, że uchyla się od jego skutków prawnych. Gdy ten zakwestionuje to, pracownik może dochodzić uznania przed sądem, że oświadczenie było dotknięte wadą. Z pewnością najtrudniej będzie to udowodnić w przypadku zawarcia ugody w trakcie rozprawy.
W przypadku ugody zawartej w toku postępowania sądowego można by ją zakwestionować poprzez wykazanie, że doszło do wad procesu powodujących jego nieważność. Ugoda będzie uznana za nieważną, gdy całe postępowanie było dotknięte wadą nieważności. Natomiast ugoda zawarta w trakcie procesu, ale poza rozprawą, będzie oceniona przez sąd pracy pod kątem zgodności ze słusznym interesem pracownika, zasadami współżycia społecznego, prawem oraz tego, czy nie zmierza do obejścia prawa. Jeżeli sąd uzna, że zaszły wskazane okoliczności, faktycznie uwolni pracownika od zawartej ugody.