Czas pomiędzy zawarciem umowy o pracę a nawiązaniem stosunku pracy nie jest okresem zatrudnienia.
Strony zawarły na rok umowę o pracę z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia. Praca miała być rozpoczęta 1 marca 2011 r. Jednak firma znalazła lepszego kandydata i rozwiązała z dotychczasowym umowę.
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie wskazano – w dniu zawarcia umowy. Tak wynika z art. 26 kodeksu pracy. Do jego powstania nie jest przy tym konieczne faktyczne rozpoczęcie pracy przez pracownika.