Ubezpieczona urodziła dziecko 25 lutego, a zasiłek macierzyński za luty zostanie jej wypłacony w marcu. Za luty płatnik złoży za nią raport ZUS RCA z kodem tytułu do ubezpieczeń 12 40 xx, w którym wykaże zerową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki od zasiłku za luty wypłaconego w marcu powinny być wykazane w raporcie składanym za marzec.

Składki na ubezpieczenia są naliczane za każdą osobę, której jest wypłacany zasiłek macierzyński. Płatnikiem składek jest podmiot wypłacający ten zasiłek, a więc pracodawca, gdy jest on uprawniony do wypłaty zasiłków, lub ZUS, gdy firma nie jest uprawniona do wypłaty zasiłków.

Płatnicy nie zgłaszają do ubezpieczeń osób pobierających zasiłki macierzyńskie na formularzach ZUS ZUA. Wykazują je w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem 12 40 xx, co jest traktowane jako zgłoszenie do ubezpieczeń.

Raporty na zasiłku

Za osoby pobierające zasiłek macierzyński pracodawca musi co miesiąc sporządzać następujące raporty:

– ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (01 10 x x) oraz kodem świadczenia/przerwy 311 (zasiłek macierzyński), – raport ten jest sporządzany za miesiąc, w którym zasiłek macierzyński został wypłacony,

– ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, gdzie płatnik wykazuje składki naliczone od kwoty wypłaconego zasiłku – gdy w danym miesiącu zasiłek nie został wypłacony, to za ten miesiąc należy złożyć raport z zerowymi podstawami wymiaru i zerowymi kwotami składek.

Złożenie przez płatnika składek kompletu dokumentów za daną osobę z kodem tytułu ubezpieczenia osoby pobierającej zasiłek macierzyński (12 40 xx) nie zwalnia płatnika od złożenia za tę osobę imiennego raportu miesięcznego ZUS RSA o okresie przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tytułu którego nabyła prawo do zasiłku, np. z umowy o pracę. Wobec tego pracodawca ma obowiązek składać za pracownicę, której wypłaca zasiłek macierzyński, raport ZUS RSA z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 xx. Pracodawca wykaże w nim kwotę oraz okres, za który wypłacił zasiłek. W polu kod świadczenia/przerwy powinien wpisać 311 (zasiłek macierzyński). Raport ten należy składać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata zasiłku.