Możliwość składania oświadczeń zamiast zaświadczeń wydawanych przez odpowiednie urzędy wprowadza ustawa z 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu, a nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Składać oświadczenia będą mogły m.in. osoby ubiegające się o pomoc społeczną, świadczenia rodzinne na dzieci oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Oświadczeniem będą potwierdzane przede wszystkim dochody osiągane przez członków rodziny.

Obecnie np. przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny potrzebne jest zaświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy wydane przez urząd skarbowy, natomiast przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej gmina wymaga zaświadczenia od pracodawcy określającego wysokość wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca. Dodatkowo oświadczeniem będzie można potwierdzić inne istotne dla sprawy stany faktyczne, np. bezskuteczną egzekucję alimentów lub uczęszczanie dziecka do szkoły. Również rodzice, którzy będą składać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dołączą oświadczenie o dochodach lub o tym, że korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

– Wprowadzenie oświadczeń będzie wymagało od ośrodków pomocy społecznej ich weryfikacji, aby nie dochodziło do przyznania nienależnych świadczeń – mówi Piotr Zajączkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.

Zapobiegać ewentualnym nadużyciom mają też specjalne klauzule, które będą zawierały oświadczenia. Potwierdzą one, że osoba je składająca jest świadoma odpowiedzialności karnej, jaka grozi za podawanie nieprawdziwych informacji.