Już w marcu tego roku zmienią się zasady wydawania świadectw pracy oraz wysyłania pracowników na badania lekarskie. Pracownik nie będzie musiał składać wizyty u lekarza, jeśli na podstawie kolejnej umowy o pracę zatrudni go ten sam pracodawca, a przerwa między zawarciem kolejnych kontraktów nie przekroczy 30 dni.

Tak wynika z ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. nr 36, poz. 181). Wejdzie ona w życie 21 marca tego roku, ale skutki dla firm i ich podwładnych wywoła już wcześniej.

– Z nowych przepisów wynika, że do okresu 30 dni należy wliczać przerwę po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy przypadającą bezpośrednio przed dniem wejścia w życie nowelizacji – mów Rafał Raczek, prawnik z firmy Raczek Dobrzański – Doradztwo Personalne.

Jeśli zatem np. 2 marca 2011 r. pracownikowi wygaśnie umowa o pracę na czas określony, a pracodawca zawrze z nim kolejną w dniu 25 marca (czyli już po dniu wejścia w życie ustawy), to przerwa taka (od 2 do 25 marca) będzie wliczana do wspomnianego 30-dniowego okresu. Firma nie będzie musiała więc w tym przypadku wysyłać pracownika na wstępne badania lekarskie. Między zawarciem kolejnych umów nie upłynie bowiem 30 dni.

Nowe przepisy zmienią też zasady wydawania świadectw pracy. Przewidują, że jeśli pracownik pozostaje u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, firma musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej umowy).

Oznacza to, że pracownikowi zatrudnianemu na podstawie kolejnych umów o pracę trzeba będzie wydać jedno świadectwo za okres dwóch lat.

Również te przepisy już teraz wpływają na sytuację pracowników i pracodawców. Jeśli przed 21 marca 2011 r. obie strony zawrą np. umowę na czas określony, firma będzie musiała wydać pracownikowi świadectwo pracy na obecnych zasadach. Powinna więc przekazać mu je w dniu rozwiązania takiej umowy lub jej wygaśnięcia (mimo że będą obowiązywać już nowe przepisy w tej sprawie). Jeśli jednak obie strony zawrą kolejną umowę o pracę, wówczas wydanie świadectwa będzie konieczne tylko, jeśli zażąda go pracownik.

– Natomiast wobec umów zawartych począwszy od 21 marca trzeba będzie stosować już nowe rozwiązania – mówi Rafał Raczek.

W takich przypadkach firma będzie musiała więc wydawać pracownikom świadectwo albo w razie rozwiązania lub wygaśnięcia terminowej umowy o pracy, albo raz na dwa lata, jeśli zatrudnia podwładnego na podstawie kolejnych umów czasowych. W drugiej z wymienionych sytuacji świadectwo powinno obejmować zakończone okresy zatrudnienia na podstawie kolejnych umów.

Ważne!

Jeśli przed 21 marca 2011 r. firma zawrze z pracownikiem terminową umowę o pracę, będzie musiała wydawać świadectwo pracy na obecnie obowiązujących zasadach