Pracownikowi izby skarbowej, którego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2500 zł, w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych przyznano dodatek kontrolerski w wysokości 625 zł. Jest to 25 proc. jego wynagrodzenia.

Pracownik może otrzymać dodatek kontrolerski za przeprowadzanie kontroli podatkowej oraz kontroli prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz kontroli urzędów obsługujących te organy. Do jego uzyskania uprawniają także kontrole np. przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników w izbach i urzędach skarbowych.

Osoby uprawnione

Dodatek kontrolerski przyznawany jest zatrudnionym w urzędach skarbowych (przy kontroli podatkowej poza siedzibą urzędu skarbowego lub w siedzibie jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym) oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych (inne niż podatkowe kontrole, będące podstawowym zadaniem o charakterze ciągłym).

Ponadto dodatek ten przyznaje się pracownikom, dla których przeprowadzanie kontroli nie jest podstawowym zadaniem o charakterze ciągłym, jeżeli w danym miesiącu na polecenie naczelnika urzędu skarbowego wykonują kontrole podatkowe, czynności przygotowawcze do kontroli lub opracowują dokumentację przeprowadzonej kontroli, w wymiarze co najmniej 25 proc. czasu pracy.

Kierownikowi komórki kontroli podatkowej oraz kierownikowi komórki wykonującej kontrole inne niż podatkowe może być przyznany dodatek pod warunkiem, że wykonuje osobiście czynności kontrolne, czynności przygotowawcze do kontroli lub opracowuje dokumentację przeprowadzonej kontroli albo dokonuje weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej kontroli w zakresie jej zgodności z prawem, w wymiarze co najmniej 20 proc. czasu pracy w kwartale.

Stawka dodatku

Miesięczna stawka dodatku kontrolerskiego może wynosić od 10 do maksymalnie 50 proc. zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pracownika.

Stawka przyznanego pracownikowi dodatku zależy od rodzaju, stopnia złożoności i uciążliwości kontroli oraz od jego wyników i osiągnięć w realizacji zadań. Istotne znaczenie ma również stanowisko służbowe zajmowane przez pracownika, jego kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu kontroli, a także czas pracy przeznaczony na wykonywanie poszczególnych czynności.

Zatrudnionym w urzędzie skarbowym dodatek przyznaje naczelnik urzędu skarbowego, natomiast pracującym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych – dyrektor generalny tego urzędu.