Na modernizację placówek zdrowia ich organy założycielskie czyli m.in. samorządy i marszałkowie, mają czas do końca 2016 r. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 31, poz. 158). Nowe przepisy wejdą w życie jutro. Zgodnie z nimi te placówki, które wymagają remontu, muszą przygotować specjalne programy, w których uwzględnia niezbędne do przeprowadzania modernizacje. Te muszą trafić do właściwego wojewody nie później niż do 30 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie dodatkowo łagodzi wymogi techniczne, budowlane i sanitarne, które muszą spełniać placówki medyczne. W trakcie prac nad rozporządzeniem resort zdrowia zrezygnował np. ze szczegółowego regulowania zagadnień okołobudowlanych (np. określania szerokości drzwi czy liczby toalet). Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, w wystarczający sposób jest to opisane przez ogólne przepisy prawa budowlanego. Odstąpiono również od określania wymagań odnośnie do powierzchni poszczególnych pomieszczeń (takich jak gabinety czy pokoje chorych), gdyż w wielu przypadkach utrudnia to racjonalne wykorzystanie przestrzeni zakładów opieki zdrowotnej.