Wdowy mające rozdzielność majątkową lub podpisaną intercyzę mają wątpliwości, czy przysługuje im prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu. O wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do Centrali ZUS. W odpowiedzi ZUS wyjaśnił, że zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) prawo do renty rodzinnej przysługuje w przypadku pozostawania małżonków w tzw. wspólności małżeńskiej. Pojęcie to nie jest tożsame ze wspólnością majątkową. To wieloletnia praktyka i orzecznictwo określiły warunki, których spełnienie pozwala stwierdzić, że istnieje taka wspólność. Na przykład zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2004 r. (II UK 78/04, OSNP 2005/12/179) stosunki majątkowe między małżonkami są tylko jedną z płaszczyzn, na której realizuje się wspólność małżeńska. W wyroku z 6 marca 1997 r., II UKN 17/97 (OSNAPiUS 1997 nr 23, poz. 477) SN stwierdził, że przez wspólność małżeńską należy rozumieć rzeczywisty związek łączący oboje małżonków, obejmujący wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra rodziny. Wspólność majątkowa jest natomiast pojęciem węższym niż małżeńska. Tym samym intercyza lub rozłączność majątkowa nie wykluczają możliwości ustalenia przez ZUS prawa do renty rodzinnej. Dlatego że między małżonkami musi istnieć wspólność małżeńska.

– Jeśli żona ma ze zmarłym mężem rozdzielność majątkową, nie utraci prawa do renty rodzinnej, jeśli spełnia pozostałe warunki – mówi Przemysław Stobiński, radca prawny z Kancelarii CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa.