Od 15 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosi pierwsze konkursy, w ramach których naukowcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na badania.
Narodowe Centrum Nauki (NCN) będzie dofinansowywało badania podstawowe, czyli te, których celem jest poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, ale nie prowadzą do wykorzystania ich wyników w praktyce. W tegorocznym budżecie zapisano dla NCN 305 mln zł. Do niedawna wnioski o finansową pomoc rozpatrywała Rada Nauki działająca przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Autonomię w przyznawaniu pieniędzy na badania naukowcy zyskali dzięki reformie nauki, która weszła w życie 1 października 2010 roku.
NCN wydzielił trzy główne dziedziny, w ramach których będą dofinansowywane projekty. Są to nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. W ich ramach zostało wydzielonych 25 szczegółowych dyscyplin. Pierwsze konkursy na finansowanie badań naukowych w ramach tych dziedzin ogłosi NCN w połowie marca.