STAN FAKTYCZNY

Rada Gminy Sztabin podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Równocześnie rada ustaliła, że warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Dodatkowo w załączniku do uchwały radni wskazali sytuację, w których nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

UZASADNIENIE

W ocenie wojewody przyjęte przez gminę rozwiązanie nie ma podstawy w obowiązujących przepisach. Przede wszystkim art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) upoważnia organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w regulaminie m.in. wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Zdaniem wojewody stanowiąc w powyższym zakresie, rada gminy zobowiązana jest również do uwzględnienia regulacji zawartych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

(Dz.U. nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Z przepisów tych jednoznacznie wynika, że rada gminy ma określić wysokość stawek dodatków oraz warunki ich przyznawania, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Wszelkie inne regulacje dotyczące tychże dodatków wykraczają poza ramy przyznanego przez ustawodawcę uprawnienia do decydowania w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkołę w ramach regulaminu ustala szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W ocenie wojewody zapis ten nie uprawnia organu jednostki samorządu terytorialnego

do ustalania warunków i zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W normie kompetencyjnej nie mieści się bowiem upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo

do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane.

W ocenie organu nadzoru przyjęte przez radnych rozwiązania dotyczące dodatku motywacyjnego nie mają również podstawy prawnej. Zgodnie z par. 6 rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą m.in.: osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć. Oznacza to, że rada gminy nie może ustalić innych warunków wypłacania dodatku motywacyjnego niż wymienione w rozporządzeniu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 17 grudnia 2010 r., NK.II.ZCH.0911-195/2010.