Pozbawienie żłobków statusu zakładów opieki zdrowotnej spowoduje, że nie będą one już musiały spełniać rygorystycznych przepisów dotyczących wymogów budowlanych i sanitarnych, jakie obowiązują m.in. szpitale i przychodnie. Nie będą też ich już obowiązywać wymagania dotyczące wynagradzania oraz kwalifikacji zawodowych osób, które są określone dla pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Organy prowadzące żłobki muszą jednak dostosować zasady ich funkcjonowania do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Będą na to miały trzy miesiące od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Uprawnienia pracowników

Przepisy ustawy wskazują, że pracownicy żłobków działających dotychczas jako zakłady opieki zdrowotnej staną się z mocy prawa pracownikami żłobków w rozumieniu nowej ustawy. W tym przypadku ma zastosowanie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określający zasady przejścia zakładu pracy. Do pracowników żłobków zatrudnionych do dnia wejścia w życie ustawy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych, natomiast w niepublicznych zoz – przepisy Kodeksu pracy.

Ponadto osoby zatrudnione do opieki w żłobkach nie są zobowiązane do odbycia szkoleń, które są wymagane w ustawie ze stycznia 2011 roku. Takie szkolenie będzie dotyczyć tylko nowo zatrudnianych osób, które nie będą spełniać wymogów dotyczących kwalifikacji. Uzupełnić wykształcenie będą natomiast musiały te osoby zatrudnione do opieki nad dziećmi, które nie mają średniego wykształcenia. Będą na to miały trzy lata, od momentu kiedy zaczną obowiązywać nowe regulacje.

Z kolei pielęgniarki i położne zatrudnione w żłobkach działających na dotychczasowych zasadach jako opiekunki po zmianie przepisów zachowają przez okres zatrudnienia prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, ale nie dłużej niż przez 15 lat.

Nowy statut

Po wejściu w życie nowych przepisów żłobki będą działać w formie gminnych jednostek budżetowych. Gminy muszą też napisać nowy statut żłobka. Ma on określać w szczególności nazwę i miejsce jego prowadzenia, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka oraz wskazywać cele, zadania żłobka i sposób ich realizacji. W tym miejscu statut powinien uwzględniać wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględniać rodzaj niepełnosprawności.

Ponadto żłobek musi mieć wprowadzony regulamin organizacyjny określający organizację żłobka. Regulamin jest nadawany przez dyrektora żłobka i powinien zawierać m.in. godziny pracy. Przepisy wskazują jednak, że opieka nad dziećmi jest sprawowana maksymalnie przez 10 godzin dziennie, a tylko w uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być na wniosek rodzica wydłużony za dodatkową opłatą.