Przekształcenia jednostek ochrony zdrowia określone w projekcie ustawy o działalności leczniczej, w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych określają jasne i przejrzyste procedury nadzoru i kontroli organu założycielskiego nad jednostkami ochrony zdrowia.
W przypadku województw, w których sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia jest zła, zapisy w projekcie ustawy mogą stwarzać realne zagrożenie dla budżetów poszczególnych województw. W związku z powyższym należałoby rozważyć możliwość opracowania mechanizmu pozwalającego na udzielenie realnej pomocy finansowej z budżetu państwa samorządom, które będą zobowiązane na mocy ustawy do pokrycia strat finansowych jednostek. Ale uważam, że potrzebne byłoby także wsparcie dla tych samorządów, które nie mają zadłużenia i od lat nie korzystały ze wsparcia państwa w tym zakresie.
Poprawy sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia należy upatrywać także w rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy samorządu województwa z oddziałami wojewódzkimi NFZ. Konsekwentne realizowanie wojewódzkich strategii ochrony zdrowia jest bowiem ważnym elementem racjonalizacji wydatków na zdrowie.
Projekt ustawy wskazuje ścieżkę przekształceń w przypadku zadłużania się placówek jako element wykorzystania przymusu ekonomicznego. Powstaje pytanie, czy ustawa ta nie powinna zmieniać zapisów umożliwiających przekształcenie się w spółkę prawa handlowego także innych SP ZOZ, w których nie zaistnieją opisane w projekcie ustawy przesłanki. Oczywiste jest, iż ta ścieżka przekształceń istnieje, lecz być może należałoby ją umieścić także w tej ustawie.
Jeśli chodzi o określone w projekcie ustawy terminy przekształceń, są one zbyt krótkie, na pewno mogą stanowić czynnik mobilizujący właściciela szpitali do szybkiego działania i reagowania na pojawiające się zagrożenia. Wydaje się jednak, iż właściwe byłoby, aby dyrektor jednostki w przypadku uzyskania ujemnego wyniku finansowego obliczonego w oparciu o wskaźniki określone w projekcie ustawy został zobowiązany do przedstawienia skutecznego planu naprawczego, który np. w okresie intensywnego, co najmniej 6-miesięcznego monitorowania, powinien dać odpowiedź na temat możliwości dalszego funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia w dotychczasowej formie. I dopiero w przypadku braku poprawy sytuacji finansowej należałoby wprowadzić procedury określone w projekcie ustawy.