Barbara Jagiełło

ekspert z zakresu sektora finansów publicznych

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie. Bezpośredni przełożony pracownika samorządowego dokonuje takiej oceny na piśmie, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Weryfikacji tej podlega wywiązywania się przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz z obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tymi przepisami do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania, dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponadto do jego obowiązków należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pisma. Odwołanie musi zostać rozpatrzone w terminie czternastu dni od dnia wniesienia.

W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się jej po raz drugi. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej opinni ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej. Uzyskanie ponownej negatywnej opinni skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Takie użyte w art. 27 ust. 9 ustawy o pracownikach samorządowych sformułowanie oznacza, że w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę następuje z mocy prawa bez potrzeby składania przez pracodawcę oświadczenia woli. Czyli kierownik urzędu, który po raz drugi negatywnie oceni pracownika, nie musi wypowiadać mu umowy o pracę. Umowa rozwiązuje się z pracownikiem z mocy prawa. Wtedy zwolniony może odwołać się do sądu pracy, argumentując, że jego oceny negatywne były niesłuszne. Sąd może więc zwolnionego pracownika przywrócić do pracy lub nakazać wypłacenie mu odszkodowania.

Podstawa prawna

Art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).