ZUS rozlicza przychód emeryta i rencisty w formie rocznej lub miesięcznej. Może się okazać, że taka osoba zwróci część świadczenia.
Pierwszym z wariantów rozliczenia przychodu emeryta lub rencisty jest rozliczenie roczne. Polega na porównaniu przychodu osiągniętego przez świadczeniobiorcę w całym roku z rocznymi kwotami granicznymi przychodu ustalonymi dla tego roku. Kwoty te stanowią sumę miesięcznych progów zarobkowych wynoszących 70 proc. i 130 proc. średniej pensji.
Jeśli ubiegłoroczny przychód świadczeniobiorcy przekroczył wyższą roczną kwotę graniczną, ZUS stwierdza, że emerytura lub renta podlega zawieszeniu za cały rozliczany rok kalendarzowy. Gdy przychód ten nie przekroczył tego progu zarobkowego, ale był wyższy od niższej rocznej kwoty granicznej, emerytura lub renta podlega za cały rok odpowiedniemu zmniejszeniu. Zmniejszenie to nie może być jednak wyższe od maksymalnej rocznej kwoty przewidzianej dla danego rodzaju świadczenia.
Może się też okazać, że w wyniku porównania kwoty przychodu uzyskanego przez świadczeniobiorcę w poprzednim roku z rocznymi progami zarobkowymi, przychód ten nie przekroczył nawet niższej rocznej kwoty granicznej. W takim przypadku ZUS stwierdza, że emerytura lub renta przysługuje za cały rozliczany rok w pełnej wysokości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Miesięcznego wariantu rozliczenia

Niedopłaty lub wyrównania

Rozliczenia ze skróconego okresu

To jest tylko część artykułu. Zobacz cały artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS rozlicza emeryta i rencistę.