Opłacenie przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami nie zwalnia go z obowiązku pokrycia kosztów leczenia udzielonego pracownikowi, za którego składka nie była opłacana w terminie.
Świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego w przypadku gdy ten, mimo obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie robi tego dłużej niż przez okres miesiąca.
Obciążenie ubezpieczonych kosztami leczenia dotyczy wyłącznie tych, którzy samodzielnie odprowadzają składkę zdrowotną do Narodowego Funduszu Zdrowotnego (NFZ), czyli np. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie dotyczy to natomiast tych ubezpieczonych, którzy opłacają ją za pośrednictwem płatnika.
W razie nieodprowadzenia składki za ubezpieczonego przez zobowiązanego płatnika (czyli np. przez pracodawcę) przez okres dłuższy niż miesiąc, fundusz poniesionymi kosztami świadczeń udzielonych ubezpieczonemu obciąża jedynie jego płatnika.
NFZ nie ma natomiast prawa do obciążenia ubezpieczonego kosztami udzielonych mu świadczeń leczniczych, w sytuacji gdy jego pracodawca przez ponad miesiąc zalega z opłacaniem składki zdrowotnej.
Ubezpieczony nie może przecież ponosić konsekwencji za zaniedbania czy złą sytuację finansową firmy.
Należy zaznaczyć, że fakt opłacenia przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów świadczenia opieki zdrowotnej już udzielonego pacjentowi, za którego nie została opłacona składka. Roszczenia o ich pokrycie ulegają jednak przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne, czyli np. z upływem 5 lat od daty zakończenia hospitalizacji ubezpieczonego, za którego płatnik przez ponad miesiąc nie opłacił wymagalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoby odpowiedzialne u płatnika (w firmie) za nieodprowadzenie w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne narażają się na sankcję w postaci kary grzywny.
Podstawa prawna
Art. 50 ust. 5 i ust. 7 – 8 oraz art. 193 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).