Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach uwzględnił skargę pracownika, który nie zgadzał się z umorzeniem postępowania w sprawie ewidencji pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. W jego ocenie w przypadku wniosku pracownika organy inspekcji pracy mają obowiązek wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie prawidłowości prowadzonej przez pracodawcę ewidencji osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach. W takiej sytuacji za niedopuszczalne sąd uznał umorzenie postępowania z wniosku pracownika.

Sąd przypomniał, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy z jakiejkolwiek przyczyny stało się ono bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość postępowania zachodzi wówczas, gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych oraz faktycznych do rozpoznania merytorycznego sprawy.

WSA zauważył, że sporna sprawa wiąże się z koniecznością prowadzenia przez pracodawcę ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Materialno-prawną podstawą tego obowiązku jest art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656). W przypadku natomiast nieumieszczenia pracownika w tej ewidencji pracownikowi służy skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. Kompetencje właściwych organów w tym zakresie określa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz. 589 z późn. zm.).

W ocenie sądu istnieje więc prawny obowiązek weryfikacji prawidłowości prowadzenia takiej ewidencji przez pracodawcę, na wniosek uprawnionych podmiotów. Rozstrzygnięcie takiej sprawy wymaga merytorycznego jej rozpoznania. Dokonuje się bowiem oceny warunków pracy wykonywanej na danym stanowisku, a na jej podstawie ustalenie, czy istnieją lub nie podstawy do umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników świadczących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wynik tej oceny powinien być odzwierciedlony w decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty. Ponownie rozpoznając sprawę, inspekcja pracy musi wypowiedzieć się merytorycznie co do żądania umieszczenia skarżącego w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt V SA/Gl 548/10

270 tys. osób, według szacunków rządu, ma mieć prawo do emerytur pomostowych