Ocena jakości usług w systemie ochrony zdrowia, nowy sposób wyceny świadczeń zdrowotnych oraz określenie zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych - to główne założenia ustaw zdrowotnych, które w tym półroczu ma przyjąć rząd.

Jak poinformowała we wtorek kancelaria premiera, zgodnie z ustawą o systemie jakości, usługi świadczone w ochronie zdrowia będą oceniane na podstawie trzech rodzajów kryteriów: przebiegu leczenia, efektów oraz organizacji szpitala.

Według pierwszego kryterium oceniane będą np. zastosowane procedury diagnostyczne i lecznicze, powikłania czy zakażenia wewnątrzszpitalne. Drugie kryterium będzie służyło ocenie uzyskanych rezultatów leczenia, w tym także satysfakcji pacjenta. Trzecie kryterium ma mówić o organizacji szpitala, jego możliwościach materialnych, jakości technicznej budynków i wyposażenia, wykształcenia i kompetencji personelu, a także gospodarki finansowej. Projekt ustawy ma być wiosną przyjęty przez rząd.

Z kolei ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma wprowadzić wycenę świadczeń opartą na obiektywnych kryteriach związanych z realnymi kosztami wykonywania usług medycznych przez poszczególne placówki medyczne. Także ten projekt rząd ma przyjąć wiosną.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Na przyjęcie przez Radę Ministrów czeka projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli poprzez określenie kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie są objęte polskimi przepisami, a są określone w UE.

Ustawa ma także określić zasady związane z doskonaleniem zawodowym i odpowiedzialnością zawodową, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie, posiadającym właściwe kwalifikacje.

Rząd ma przyjąć także projekt ustawy o badaniach klinicznych

Rząd ma przyjąć także projekt ustawy o badaniach klinicznych. Zgodnie z nim, informacje na temat badań klinicznych prowadzonych w Polsce będą obowiązkowo publikowane w internecie. Ma to umożliwić pacjentom dostęp do wiedzy w tym zakresie. Obowiązkowe będzie także rzetelne informowanie o ryzyku związanym z udziałem w badaniu, czyli eksperymencie medycznym.

Zmienione zostaną zasady ubezpieczeń, co ma ułatwić pacjentom dochodzenie roszczeń w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanym eksperymentem medycznym. Nowe przepisy wprowadzą trójstronną umowę na prowadzenie badań, zawierającą wszelkie aspekty finansowe eksperymentu. Takie rozwiązanie ma umożliwić kierownikom szpitali negocjowanie lepszych warunków finansowych.

Wprowadzone zostaną przejrzyste zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez odrębne rozliczanie z NFZ pacjentów biorących udział w badaniu. W ocenie autorów ustawy, rozgraniczenie zakresu finansowania świadczeń przez sponsora badań i przez NFZ może zmniejszyć wysokość wydatków ponoszonych ze środków publicznych. Założenia do ustawy zostały przyjęte przez rząd w październiku 2010 r.

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

PAP dowiedziała się we wtorek w Ministerstwie Zdrowia, że w najbliższych dniach powinien zostać skierowany do konsultacji projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Ustawa ma wejść w życie przed wyborami parlamentarnymi.

Resort zaznacza, że dodatkowe ubezpieczenia nie spowodują dopłat do świadczeń medycznych, które są obecnie gwarantowane ze środków publicznych.

Resort zdrowia chce, by obowiązywały dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń: suplementarne i komplementarne. Pierwsze mają zapewnić m.in. krótszy czas oczekiwania na świadczenia, które są obecnie gwarantowane; drugie - powinny umożliwić dostęp do świadczeń, które nie są finansowane przez państwo.

W ustawie wprowadzającej dodatkowe ubezpieczenia ma się znaleźć m.in. ich definicja oraz zapisy umożliwiające objęcie prywatnym ubezpieczeniem także świadczeń z zakresu medycyny pracy oraz finansowanie ubezpieczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dla osób wykupujących dodatkowe ubezpieczenia gwarantujące dostęp do świadczeń deficytowych ma być przewidziana ulga podatkowa. W ustawie zostaną określone wymagania, jakie powinni spełniać prywatni ubezpieczyciele.