Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Jej wejście w życie planowane jest po 14 dniach od ogłoszenia się w Dzienniku Ustaw.

Projekt określa wszystkie przypadki, w których pracodawca będzie w zaświadczeniu wskazywał przyczyny nieprowadzenia przez jego pracownika pojazdu. Będzie ono wystawiane, gdy kierowca przybywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, ma czas wolny od pracy.

Do tego zaświadczenia będzie też można wpisać wykonywanie przez kierowcę innych czynności niż prowadzenie pojazdu lub też pozostawanie w gotowości do pracy. Wystarczy, że zostanie w nim zawarte imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, i wskazanie przyczyny braku tzw. wykresówek lub karty kierowcy. Pracodawca musi podpisać takie zaświadczenie.

– W trakcie kontroli kierowca musi przedstawić z bieżącego dnia wykresówkę, która zawiera informacje o jego czasie pracy, a także zaświadczenie z firmy o wykonywaniu obowiązków służbowych w poprzednich 28 dniach, jeśli miał przerwy w pracy – wyjaśnia Maciej Wroński, dyrektor departamentu prawnego ogólnopolskiego Związku Transportu Drogowego.

Dodaje, że obecnie takie zaświadczenie było już wystawiane przez przedsiębiorców, gdy pracownik przebywał na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Po zmianach w ustawie będą wymienione enumeratywnie wszystkie przypadki, w których trzeba będzie wystawić zaświadczenie. Obecnie nie jest to wyczerpująco określone.

Kierowca, zgodnie z art. 15 rozporządzenia rady (EWG) nr 3821/85, na żądanie funkcjonariuszy służb kontrolnych, np. Inspekcji Transportu Drogowego, musi okazać za bieżący dzień i poprzednie 28 dni wykresówki – jeśli pojazd jest wyposażony w tachograf analogowy lub wydruki i karate kierowcy – jeśli pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy. Na podstawie przedstawionych danych funkcjonariusz ustala, czy kierowca przestrzega przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwach w pracy i okresach dziennego odpoczynku.