Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (szpital, przychodnia) może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. NFZ podaje aktualne wysokości tych opłat. Od marca do maja wynoszą one:

● za jedną stronę wyciągu lub odpisu – 6,88 zł,

● za jedną stronę kopii – 0,69 zł,

● za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym – 6,88 zł.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.