Z powodu wyjazdu służbowego dowódcy żołnierz zawodowy zastępował go przez pięć dni. Za wykonywanie zadań wykraczających poza jego zwykłe obowiązki służbowe przyznano mu nagrodę uznaniową.

Żołnierz zawodowy może otrzymać nagrodę uznaniową za uzyskanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

Zatem przejawianie inicjatywy w służbie albo wykonywanie zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych uprawnia żołnierza do otrzymania nagrody uznaniowej.

Nagrody uznaniowe przyznawane są z inicjatywy dowódcy jednostki wojskowej lub z inicjatywy albo na wniosek innych przełożonych żołnierza zawodowego.

Z kolei zapomogi żołnierze otrzymują w razie wystąpienia zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. Udzielenie żołnierzowi jednorazowej zapomogi uzależnione jest od konieczności poniesienia wydatków spowodowanych wystąpieniem wymienionym zdarzeniem. Uwzględnia się przy tym sytuację materialną rodziny żołnierza zawodowego. Zapomogi mają charakter uznaniowy i ich przyznanie zależy od woli przełożonego (wyrok WSA w Warszawie z 29 marca 2007 r., sygn. akt II Sa/Wa 2268/06).

Oprócz żołnierza zawodowego otrzymać zapomogę mogą także członkowie jego rodziny. Może być ona przyznana – w przypadku zaginięcia żołnierza w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub jego śmierci – małżonkowi, dzieciom pozostającym jego na utrzymaniu, a także rodzicom. Członkowie rodziny mogą również dostać zapomogę, jeżeli żołnierz zmarł w ciągu trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Świadczenia te mogą być przyznawane z inicjatywy dowódcy jednostki wojskowej lub z inicjatywy albo na wniosek innych przełożonych żołnierza zawodowego, a także na uzasadniony wniosek zainteresowanego żołnierza albo organu przedstawicielskiego.

Ważne!

Nagrody uznaniowe przyznawane są z inicjatywy dowódcy jednostki wojskowej lub z inicjatywy albo na wniosek innych przełożonych żołnierza zawodowego

Podstawa prawna

Art. 84 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.).

Par. 1 – 4, 6 i 7 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2011 r. nr 9, poz. 46).