Samorządy, które nie przesłały Regionalnym Izbom Obrachunkowym sprawozdań z zapewnienia średnich płac nauczycielom, nie muszą się obawiać żadnych sankcji z tego powodu. Nie unikną jednak kontroli, która jest przeprowadzana obligatoryjnie co cztery lata.
Wczoraj minął termin dla samorządów na przesłanie sprawozdań o zapewnianiu średnich płac dla nauczycieli za 2010 rok. Miały one trafić do Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), dyrektorów szkół i oświatowych związków zawodowych.
– Możemy potwierdzić, że skala wyrównań pensji pedagogom jest znacznie niższa od tych z ubiegłego roku – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.
Wskazuje jednak, że samorządy wykorzystują niedoprecyzowane przepisy i przyznają nauczycielom ponadwymiarowe godziny zajęć. Z kolei w szkołach powiatowych dla dzieci niepełnosprawnych z wysokimi dodatkami specjalnymi dla nauczycieli zawyżane są średnie dla pozostałych uczących w zwykłych placówkach. W efekcie nie wszyscy nauczyciele mają zagwarantowaną średnią płacę.
– Jednorazowy dodatek uzupełniający został wprowadzony w celu wyegzekwowania wypłacania nauczycielom średnich wynagrodzeń. Ten mechanizm się sprawdził – mówi Lilla Jaroń, wiceminister edukacji.
Podkreśla, że z obecnej sytuacja wynika, że samorządy w 2010 roku na bieżąco monitorowały środki wydatkowane na wynagrodzenia pedagogów, osiągając ustawowe wysokości wynagrodzenia średniego w ciągu tego roku.
Także RIO dostrzegają, że samorządy coraz lepiej wyliczają średnie płace. Nie zawsze jednak przesyłają sprawozdania w terminie.
– O ile gmina za nieprzygotowanie lub niezachowanie terminu przy przesłaniu tzw. sprawozdania budżetowego może się narazić na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o tyle w przypadku brak sprawozdania z zapewniania średnich płac pedagogom nie grozi jej żadna sankcja – wyjaśnia Grażyna Wróblewska, prezes RIO w Poznaniu.
Dodaje, że jej oddział będzie sprawdzał, które gminy nie przygotowały sprawozdań i będzie wysyłał do nich ponaglenia.
Zgodnie z Kartą nauczyciela sprawozdanie do RIO powinny wysyłać wszystkie gminy, a nie tylko te, które musiały wypłacą pedagogom wyrównanie. Dodatkowo co cztery lata samorządy przy tzw. kontroli kompleksowej są sprawdzane pensje nauczycieli. Od przyszłego roku wzór sprawozdania samorządów ma być bardziej szczegółowy. Tak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, który obecnie jest konsultowany.
250 mln zł samorządy w ubiegłym roku musiały przeznaczyć na wyrównanie pensji nauczycielom