Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługują osobom, które spełniają warunki określone w przepisach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Świadczenie jest wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na jedną osobą uprawnioną. Zdarzają się natomiast sytuacje, gdy sąd nie wskazał w wyroku, w jakiej wysokości przysługują alimenty każdemu dziecku. Przepisy ustawy określają, że gdy jeden tytuł wykonawczy ustala łączną kwotę alimentów na kilkoro dzieci, to za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty. Jeżeli więc zasądzone zostały alimenty w wysokości 700 zł na dwoje dzieci, to świadczenia z FA będą przyznane na każde dziecko w wysokości 350 zł. Natomiast gdy tytuł wykonawczy dotyczy alimentów w wysokości 900 zł na troje dzieci, to na każde dziecko będzie przyznane 300 zł.
Może też zdarzyć się sytuacja, że osoba ubiegająca się o świadczenia z FA ma zasądzone alimenty od obojga rodziców. W takiej sytuacji za kwotę alimentów jej przysługujących uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych. Jednak jeżeli osoba ta ma zasądzone np. 300 zł od każdego z rodziców, to nie otrzyma łącznie 600 zł, tylko 500 zł, bo taka jest maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia.
not MT
Podstawa prawna
Art. 11 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.).